TỜ KHAI Y TẾ  
  • 30/07/2020

TỜ KHAI Y TẾ

Sổ tay Văn hóa chất lượng  
Biểu mẫu - Hồ sơ chế độ chính sách - Hồ sơ làm thẻ sinh viên  
Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường  
Quyết định Ban hành nội quy học đường Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định Ban hành Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 23/11/2017

Quyết định Ban hành Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quyết định Ban hành Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tai nạn PTI  
Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017  
  • 02/01/2018

Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Phụ lục 1 của Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016  
  • 26/09/2016

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Phụ lục 1 của Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Phụ lục 1 của Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN  
  • 22/09/2016

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN