Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường  
Quyết định Ban hành nội quy học đường Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017  
  • 02/01/2018

Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Quyết định Ban hành Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 23/11/2017

Quyết định Ban hành Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quyết định Ban hành Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Phụ lục 1 của Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016  
  • 26/09/2016

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Phụ lục 1 của Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Phụ lục 1 của Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN  
  • 22/09/2016

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN