Quyết định nhập học lại học kỳ cuối năm 2019 cho sinh viên khóa 16C bậc Cao đẳng hệ Chính quy do xếp loại rèn luyện kém cả năm học 2017 - 2018  
Kế hoạch Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy khóa 15D bậc đại học và khóa C16 bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2019  
Thông báo v/v giải quyết đăng ký học phần đối với sinh viên thuộc diện được nhập học lại học kỳ cuối, năm 2019 sau khi hết hạn tạm ngừng học học kỳ đầu, năm 2019 do xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp  
Quyết định về việc nhập học lại học kỳ cuối năm 2019 cho sinh viên do xếp loại rèn luyện yếu kém trong hai học kỳ liên tiếp  
Danh sách dự kiến ngừng học do điểm RLSV yếu kém 2 HK liên tiếp  
Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bậc đại học và cao đẳng khóa 16C, 17C và 18C hệ chính quy học kỳ cuối năm 2018  
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo lịch tập huấn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến cho sinh viên khóa 17C, 18C và 18D  
Tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2018  
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm 2019