Thông báo dời thời gian đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2021 và toàn khóa học cho khóa 17D  
Quy định ghi nhận rèn luyện sinh viên đối với hoạt động trực tuyến tại trường trong học kỳ giữa, cuối năm 2021  
Quyết định nhập học lại học kỳ giữa năm 2021 cho sinh viên do xếp loại rèn luyện Yếu, Kèm trong hai học kỳ liên tiếp  
Thông báo tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2021 - Đợt 1  
Các Quyết định về điểm RLSV học kỳ cuối 2020: Công nhận điểm RLSV, NGỪNG HỌC học kỳ đầu 2021, BUỘC THÔI HỌC, cải thiện điểm RLSV và toàn khóa 17D do tốt nghiệp vượt tiến độ  
Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2020, bậc Đại học và Cao đẳng, hệ Chính quy  
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả RLSV học kỳ cuối năm 2020, bậc Đại học và Cao đẳng, hệ Chính quy  
Thông báo Hướng dẫn, tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2020  
Thông báo tập huấn đánh giá RLSV trực tuyến cho Ban Cán sự các lớp thuộc khóa 20D, bậc Đại học, hệ Chính quy.  
Thông báo về việc Cải thiện điểm rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên khóa 18C bậc Cao đẳng, hệ Chính quy.