Thông báo v/v phối hợp kiểm tra việc chấp hành Nội quy học đường của sinh viên  
Quyết định về việc tạm ngừng học học kỳ cuối năm 2019 cho sinh viên do xếp loại rèn luyện yếu, kém trong 02 học kỳ liên tiếp  
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2O19 KHÓA 16D, 17D, 18D BẬC ĐẠI HỌC VÀ KHÓA 17C, 18C BẬC CAO ĐẲNG	 
Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2019  
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy khóa 16D, 17D, 18D bậc đại học và khóa 17C, 18C bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2019  
Thông báo v/v tổ chức cho sinh viên khóa 12 (15D) bậc đại học hệ chính quy tham gia hoạt động để cải thiện điểm rèn luyện sinh viên toàn khóa học  
Quyết định tạm ngừng học một năm đối với sinh viên khóa 16C bậc Cao đẳng, hệ Chính quy do xếp loại rèn luyện kém cả năm học 2018-2019  
Thông báo tổng hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên HK đầu 2019 đợt 2  
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN KHÓA 15D (BẬC ĐẠI HỌC) VÀ KHÓA C16 (BẬC CAO ĐẲNG) HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2019  
Quyết định nhập học lại học kỳ cuối năm 2019 cho sinh viên khóa 16C bậc Cao đẳng hệ Chính quy do xếp loại rèn luyện kém cả năm học 2017 - 2018