Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ cuối năm 2016  
  • 19/01/2017

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ cuối năm 2016

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ cuối năm 2016

 Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm 2017  
  • 30/12/2016

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm 2017

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm 2017

Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I, năm học 2015 - 2016  
  • 17/05/2016

Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I, năm học 2015 - 2016

Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I, năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2015-2016  
  • 03/02/2016

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2015-2016

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2015-2016

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2014-2015  
  • 19/08/2015

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2014-2015

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2014-2015

Kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015  
  • 22/04/2015

Kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Thông báo về Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm học 2014 – 2015 và đầu khóa 11 bậc đại học (14D) hệ chính quy  
  • 12/03/2015

Thông báo về Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm học 2014 – 2015 và đầu khóa 11 bậc đại học (14D) hệ chính quy

Thông báo về Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm học 2014 – 2015 và đầu khóa 11 bậc đại học (14D) hệ chính quy

Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2014 – 2015  
  • 10/03/2015

Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2014 – 2015

Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2014 – 2015

Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2014-2015  
  • 02/03/2015

Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2014-2015

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2014-2015  
  • 02/03/2015

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2014-2015

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2014-2015