Quyết định buộc thôi học sinh viên do xếp loại rèn luyện sinh viên Yếu, Kém trong hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai  
Thông báo v/v tạm ngưng học học kỳ đầu năm 2020 đối với sinh viên xếp loại rèn luyện Yếu, Kém trong hai học kỳ liên tiếp  
Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2019 của sinh viên khóa 13 (16D), 14 (17D), 15 (18D, 16 (19D) bậc đại học và khóa 19 (18C), 20 (19C) bậc cao đẳng hệ chính quy  
Thông báo đăng ký tham gia hoạt động cải thiện điểm rèn luyện toàn khóa học cho sinh viên khóa 17C bậc Cao đẳng, hệ chính quy  
Thông báo danh sách dự kiến buộc thôi học và ngừng học học kỳ đầu, năm 2020 do kết quả rèn luyện sinh viên yếu kém 2 học kỳ liên tiếp  
Quyết định khen, thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại giải Bóng đá sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019  
Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên chính quy học kỳ cuối năm 2019  
Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá RLSV học kỳ cuối năm 2019 & toàn khóa của khóa C17, bậc cao đẳng  
Hướng dẫn Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khóa C17 bậc Cao đẳng hệ chính quy học kỳ cuối năm 2019