Quyết định về việc cấp tổng quỹ và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2021  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ cuối năm 2020 (học kỳ I, năm học 2020-2021)  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN KHOẢN CHO SINH VIÊN THUỘC DIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH (HK ĐẦU 2021) VÀ HỌC BỔNG KHÓA 18C (HK CUỐI 2020)  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ Đầu năm 2021 (học kỳ II, năm học 2020-2021) và học bổng Khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2020 – Khóa 18C  
Thông báo nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung, học kỳ đầu năm 2021 (Học kỳ 2, NH 2020 - 2021)  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN KHOẢN CHO SINH VIÊN  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN KHOẢN CHO SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH  
Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2020 (học kỳ I, năm học 2020 - 2021) cho sinh viên khóa 20D, hệ Chính quy  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ Cuối năm 2020 (học kỳ I, năm học 2020-2021) – Khóa nhập học năm 2020 (20D)  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ đầu năm 2020 (học kỳ II, năm học 2019-2020)