Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa C15, C16 bậc cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, Năm học 2016-2017)  
  • 07/12/2017

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa C15, C16 bậc cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, Năm học 2016-2017)

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa C15, C16 bậc cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, Năm học 2016-2017)

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên bậc cao đẳng khóa C15 và C16 đạt danh hiệu thi đua năm học 2016-2017  
  • 06/12/2017

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên bậc cao đẳng khóa C15 và C16 đạt danh hiệu thi đua năm học 2016-2017

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên bậc cao đẳng khóa C15 và C16 đạt danh hiệu thi đua năm học 2016-2017

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên bậc cao đẳng khóa C15 và C16 đạt danh hiệu thi đua năm học 2016-2017  
  • 06/12/2017

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên bậc cao đẳng khóa C15 và C16 đạt danh hiệu thi đua năm học 2016-2017

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên bậc cao đẳng khóa C15 và C16 đạt danh hiệu thi đua năm học 2016-2017

Thông báo về danh sách sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, năm học 2016-2017)  
  • 30/11/2017

Thông báo về danh sách sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, năm học 2016-2017)

Thông báo về danh sách sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, năm học 2016-2017)

Quyết định về việc Xét chế độ đãi ngộ cho Ban Cán sự lớp Bậc Cao đẳng Hệ Chính quy học kỳ đầu năm 2017 (HK2, NH: 2016-2017)  
  • 29/11/2017

Quyết định về việc Xét chế độ đãi ngộ cho Ban Cán sự lớp Bậc Cao đẳng Hệ Chính quy học kỳ đầu năm 2017 (HK2, NH: 2016-2017)

Quyết định về việc Xét chế độ đãi ngộ cho Ban Cán sự lớp Bậc Cao đẳng Hệ Chính quy học kỳ đầu năm 2017 (HK2, NH: 2016-2017)

Quyết định Trợ cấp xã hội Học kỳ cuối năm 2017 (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy tập trung  
  • 28/11/2017

Quyết định Trợ cấp xã hội Học kỳ cuối năm 2017 (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy tập trung

Quyết định Trợ cấp xã hội Học kỳ cuối năm 2017 (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy tập trung

Quyết định trợ cấp xã hội Học kỳ cuối 2017 (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy tập trung  
  • 28/11/2017

Quyết định trợ cấp xã hội Học kỳ cuối 2017 (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy tập trung

Quyết định trợ cấp xã hội Học kỳ cuối 2017 (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy tập trung

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2017 (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy  
  • 28/11/2017

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2017 (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2017 (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) sinh viên bậc đại học hệ chính quy  
  • 28/11/2017

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) sinh viên bậc đại học hệ chính quy

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ 1 năm học 2017 - 2018) sinh viên bậc đại học hệ chính quy

Quyết định hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ 1 năm 2017 2018) sinh viên chính quy tập trung  
  • 28/11/2017

Quyết định hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ 1 năm 2017 2018) sinh viên chính quy tập trung

Quyết định hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ 1 năm 2017 2018) sinh viên chính quy tập trung