Thông báo về thực hiện hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Quyết định số 1322/QĐ-ĐHTCM ngày 20/7/2020.  
Thông báo về việc chuyển khoản cho SV được hưởng Miễn, giảm học phí (Con thương, bệnh binh; người dân tộc thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thuộc vùng KTXH đặc biệt khó khăn và con cán bộ bị tai nạn lao động) học kỳ Đầu năm 2020  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk Nông năm 2020  
Thông báo về việc chuyển khoản cho sinh viên được hưởng: Miễn học phí, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học phí, hỗ trợ học phí (SV bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và thiên tai) học kỳ Đầu năm 2020  
Các QĐ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học phí học kỳ đầu năm 2020  
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Kova lần thứ 18 năm 2020  
THÔNG BÁO MỞ HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN 2019 - 2020  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ Đầu năm 2020 (học kỳ II, năm học 2019-2020)  
Thông báo về quyết định chính thức và việc chuyển khoản cho sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2019 (học kỳ I, năm học 2019- 2020)  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ cuối năm 2019 (học kỳ I, năm học 2019-2020)