Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ cuối năm 2019 (học kỳ I, năm học 2019-2020)  
Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020  
Quyết định v/v cấp tổng quỹ và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2020  
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2020  
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2020  
Thông báo về quyết định chính thức và việc chuyển khoản cho sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2019 (học kỳ I, năm học 2019-2020) của sinh viên khóa C17 bậc Cao đẳng.  
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen tặng Danh hiệu Sinh viên Giỏi, Khá toàn khóa Khóa 12 (15D), Khóa 13 (16D) bậc Đại học, Khóa 16, Khóa 17 bậc Cao đẳng và khóa 13 Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy tốt nghiệp đợt 2, 3 – năm 2019, đợt 1 – năm 2020  
Thông báo về việc về quyết định chính thức và việc chuyển khoản cho sinh viên khóa C17 bậc Cao đẳng (Tốt nghiệp đợt 1-năm 2020)và khóa 16D bậc Đại học (Tốt nghiệp đợt 3-năm 2020) được khen thưởng danh hiệu sinh viên toàn khóa  
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2020  
Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu, năm 2020