Thông báo đăng ký thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Hoc kỳ đầu năm 2021 (Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021)  
Thông báo đăng ký thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Hoc kỳ cuối năm 2020 (Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021)  
Thông báo đăng ký thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Hoc kỳ đầu năm 2020 (Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)  
Thông báo về việc sinh viên không đến Trường và tiếp tục học trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp  
Thông báo đăng ký thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Hoc kỳ cuối năm 2019 (Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020)  
Thông báo về việc đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2019  
Thông báo v/v Đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo v/v Đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Học kỳ đầu năm 2018