Thông báo về việc đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2019  
Thông báo v/v Đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo v/v Đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy - Học kỳ đầu năm 2018