Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm 2019