Thông báo về việc chuyển khoản cho sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ đầu năm 2019 (học kỳ II, năm học 2018-2019)  
Kế hoạch Tổ chức Hội thao sinh viên UFM lần V năm 2019  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ cuối năm 2018 (học kỳ I, năm học 2018-2019)  
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ sinh viên còn thiếu  
Thông báo về việc chuyển khoản cho sinh viên được hưởng chế độ chính sách (Trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí HT, hỗ trợ HT, miễn HP cho con cán bộ công tác tại Trường) học kỳ đầu năm 2019  
Thông báo v/v sinh viên tham dự Hội nghị Công tác sinh viên Học kỳ đầu - năm 2019  
Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019 đối với sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo của Nhà trường  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ Đầu năm 2019 (học kỳ II, năm học 2018-2019)  
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên học kỳ đầu - Năm 2019  
Danh sách dự kiến ngừng học do điểm RLSV yếu kém 2 HK liên tiếp