Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Văn bản

Văn bản - Biểu mẫu

Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Xem quyết định

Ghi chú:

- Sinh viên liên hệ Khoa để nhận Giấy khen;

- Tiền khen thưởng danh hiệu P.KH-TC đã chuyển vào tài khoản của sv.

 

Quyết định Ban hành Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing

Xem quyết định

Lần cập nhật cuối ( 28 Tháng 11 2017 09:15)

 

SỔ TAY SINH VIÊN

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG

1. Tổng quan chung về UFM

2. Cơ cấu tổ chức UFM

3. Phóng sự - UFM 40 năm hình thành và phát triển

4. Ca khúc truyền thống UFM - Tự hào UFM

II. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH

1. Quy định đào tạo đại học theo học chế tín chỉ

2. Quy định Thi kết thúc học phần theo học chế tín chỉ

3. Quy chế về Công tác sinh viên chính quy

4. Quy định đánh giá KQRL sinh viên hệ chính quy

5. Quy định về chế độ chính sách đối với sinh viên chính quy

6. Quy định về trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên

7. Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

8. Quy chế Công tác sinh viên nội trú

9. Nội quy Ký túc xá

10. Quy định Công tác sinh viên ngoại trú

11. Kế hoạch đào tạo năm 2018

12. Chương trình công tác Đoàn – Hội năm 2018

Lần cập nhật cuối ( 20 Tháng 6 2018 16:49)

 

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Phụ lục 1 của Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016

1. Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 - Tải file tại đây

2. Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 (đã được thay thế bởi QĐ 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016) - Tải file tại đây

3. Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 (đã được thay thế bởi QĐ 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016) - Tải file tại đây

3. Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08/5/2014 (đã được thay thế bởi QĐ 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016) - Tải file tại đây

4. Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 (đã được thay thế bởi QĐ 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016) - Tải file tại đây

5. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 - Tải file tại đây

6. Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 - Tải file tại đây

6. Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 - Tải file tại đây

7. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 - Tải file tại đây

8. Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 (Thay thế cho 2405/QĐ-TTg và 495/QĐ-TTg) - Tải file tại đây

9. Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 (Thay thế cho 582/QĐ-UBDT và 130/QĐ-UBDT) - Tải file tại đây

10. Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 (Thay thế cho 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016) - Tải file tại đây

 

Lần cập nhật cuối ( 04 Tháng 9 2017 08:02)

 

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế Công tác sinh viên đại học hệ chính quy - tải file tại đây

2. Quyết định 2257/QĐ-ĐHTCM ban hành Quy chế công tác sinh viên UFM - tải file tại đây

3. Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện - tải file tại đây

4. Quyết định 525/QĐ-ĐHTCM ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên UFM - tải file tại đây

5. Quyết định 205 /QĐ-ĐHTCM ban hành Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên UFM - tải file tại đây

6. Quyết định 204/QĐ-ĐHTCM về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên UFM - tải file tại đây

7. Nghị định 86/2015/NĐ-CP về quy chế thu, chi học phí và miễn giảm học phí từ NH 2015-2016 đến NH 2020-2021 - tải file tại đây

8. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BDGĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 86/2015/NĐ-CP - tải file tại đây

9. Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi TTLT số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT về hoãn gọi nhập ngũ - tải file tại đây

10. Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV - tải file tại đây

11. Công văn 1988/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội hướng dẫn bảo hiểm y tế năm học 2016-2017 - tải file tại đây

12. Quyết định 07/QĐ-TTg về điều chỉnh mức vay đối với sinh viên - tải file tại đây

Lần cập nhật cuối ( 04 Tháng 5 2018 08:43)

 
Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến