Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

Nhân sự

Nhận sự phòng Công tác sinh viên xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( 29 Tháng 3 2018 11:10)

 

Phòng Công tác Sinh viên

Vị trí và chức năng

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác sinh viên, bao gồm các mảng công tác: công tác chính trị tư tưởng sinh viên, công tác quản lý sinh viên, thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phong trào sinh viên và công tác y tế học đường.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật và các hoạt động văn hóa văn nghệ trong sinh viên.

2. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng chính trị của sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sinh viên phấn vào Đoàn, Hội và Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức phổ biến nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; báo cáo thời sự trong và ngoài nước trong toàn thể sinh viên.

4. Làm đầu mối tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học, đầu khóa học.

5. Theo dõi việc thực hiện quy định về các hoạt động tuyên truyền, thông tin và quảng cáo tại các cơ sở thuộc trường.

6. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ kỷ niệm, sự kiện của trường; xây dựng kịch bản và dẫn chương trình lễ khai giảng, bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

7. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trường tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn trong sinh viên.

8. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các phong trào văn hóa nghệ thuật; thể dục thể thao; phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong sinh viên; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động xã hội khác.

9. Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hàng năm.

10. Phối hợp với các khoa chuyên môn quản lý sinh viên hệ chính quy của Trường.

11. Xác nhận lý lịch của sinh viên, cấp thẻ sinh viên, giấy chứng nhận sinh viên, giấy giới thiệu sinh viên (phục vụ cho việc xin việc làm, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, đi thực tập, mua vé tàu xe, vay vốn ngân hàng chính sách, nhận bưu phẩm, tạm trú, tạm vắng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn,… của sinh viên)

12. Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú; công tác hỗ trợ sinh viên và phối hợp thực hiện công tác y tế học đường.

13. Phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất chế độ, chính sách của trường đối với công tác sinh viên; phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên: thi đua - khen thưởng, học bổng, miễn, giảm học phí, trợ cấp đối với sinh viên hệ chính quy; theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách sinh viên của các khoa.

14. Phối hợp với các khoa chuyên môn thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau mỗi năm học và mỗi khóa học.

15. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tuyển chọn đội tuyển sinh viên tham gia các hội thao, hội thi, hội diễn cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

16. Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho sinh viên trong khu ký túc xá, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của trường và học tập của sinh viên nội trú. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các mô hình, phương án quản lý khu ký túc xá theo hướng văn minh, hiện đại.

17. Quản lý ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành; điều hành, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên; phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên nội trú.

18. Kết hợp chặt chẽ với công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, bảo vệ khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên nội trú.

19. Làm thường trực các hội đồng: xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội; xét cấp học bổng khuyến khích học tập, xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên; xét đánh giá điểm rèn luyện sinh viên.

20. Tiếp nhận, quản lý và lưu trữ hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ quá trình đào tạo của sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông, hệ văn bằng 2.

21. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác sinh viên (công tác quản lý sinh viên; chế độ, chính sách đối với người học, quyền và nghĩa vụ của người học,…); thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy định của sinh viên.

22. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác thực hiện điều tra tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, tổ chức lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chương trình đào tạo của trường.

23. Phối hợp với phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng tổ chức hội thảo, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

24. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định đối với các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

25. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao năng lực làm việc và hiệu quả công tác của đơn vị.

26. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãnh phí tại đơn vị.

27. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

 

Lần cập nhật cuối ( 08 Tháng 10 2014 11:20)

 
Thống kê truy cập
Hiện có 62 khách Trực tuyến