Get Adobe Flash player

Tìm kiếm

Trang chủ Văn bản Quy chế - Quy định

Văn bản - Biểu mẫu

Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017

Xem quyết định

Ghi chú:

- Sinh viên liên hệ Khoa để nhận Giấy khen;

- Tiền khen thưởng danh hiệu P.KH-TC đã chuyển vào tài khoản của sv.

 

Quyết định Ban hành Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing

Xem quyết định

Lần cập nhật cuối ( 28 Tháng 11 2017 09:15)

 

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Phụ lục 1 của Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016

1. Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 - Tải file tại đây

2. Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 (đã được thay thế bởi QĐ 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016) - Tải file tại đây

3. Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 (đã được thay thế bởi QĐ 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016) - Tải file tại đây

3. Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08/5/2014 (đã được thay thế bởi QĐ 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016) - Tải file tại đây

4. Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 (đã được thay thế bởi QĐ 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016) - Tải file tại đây

5. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 - Tải file tại đây

6. Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 - Tải file tại đây

6. Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 - Tải file tại đây

7. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 - Tải file tại đây

8. Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 (Thay thế cho 2405/QĐ-TTg và 495/QĐ-TTg) - Tải file tại đây

9. Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 (Thay thế cho 582/QĐ-UBDT và 130/QĐ-UBDT) - Tải file tại đây

10. Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 (Thay thế cho 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016) - Tải file tại đây

 

Lần cập nhật cuối ( 04 Tháng 9 2017 08:02)

 

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế Công tác sinh viên đại học hệ chính quy - tải file tại đây

2. Quyết định 2257/QĐ-ĐHTCM ban hành Quy chế công tác sinh viên UFM - tải file tại đây

3. Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện - tải file tại đây

4. Quyết định 525/QĐ-ĐHTCM ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên UFM - tải file tại đây

5. Quyết định 205 /QĐ-ĐHTCM ban hành Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên UFM - tải file tại đây

6. Quyết định 204/QĐ-ĐHTCM về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên UFM - tải file tại đây

7. Nghị định 86/2015/NĐ-CP về quy chế thu, chi học phí và miễn giảm học phí từ NH 2015-2016 đến NH 2020-2021 - tải file tại đây

8. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BDGĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 86/2015/NĐ-CP - tải file tại đây

9. Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi TTLT số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT về hoãn gọi nhập ngũ - tải file tại đây

10. Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV - tải file tại đây

11. Công văn 1988/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội hướng dẫn bảo hiểm y tế năm học 2016-2017 - tải file tại đây

12. Quyết định 07/QĐ-TTg về điều chỉnh mức vay đối với sinh viên - tải file tại đây

Lần cập nhật cuối ( 04 Tháng 5 2018 08:43)

 
Thống kê truy cập
Hiện có 18 khách Trực tuyến